FAQs - Dubtes i preguntes

Consulta aquí les preguntes més freqüents sobre els productes de PUJOL Àrea de Paviments que els nostres clients ens fan arribar. Igualment et recordem que els nostres especialistes estan disponibles al telèfon 973 60 01 48.

GENERAL

El terratzo és un material compost per pols de marbre, quars, granit, vidre i altres àrids aglutinats amb formigó en el que la capa superficial deixa els àrids vistos. La peça es conforma mitjançant un procés de vibro-premsat i posteriorment es poleix i s’abrillanta a obra produint una superfície d’acabat llis, impermeable i resistent a possible fissures.

En aquest producte, l’aspecte decoratiu del paviment és predominant i els mètodes de fabricació ofereixen una gran varietat de possibilitats estètiques, condicionades especialment pel tipus d’acabat superficial i els colors.

El terratzo de Pujol Paviments està format per dues capes. La primera és la capa vista (o petjada), formada per ciment, àrids, pols de marbre (o marmolina) i pigments inorgànics. La cara del revés, en canvi, és de consistència seca formada per ciment gris i sorres.

A tot tipus d’edificis, ja siguin d’ús públic o privat i tant en espais interiors com en d’exteriors.

El terratzo és durador, necessita molt poc manteniment i aporta un acabat luxós a l’espai pavimentat. La seva col·locació requereix la intervenció de personal qualificat. Tenint en compte els baixos costos de manteniment i substitució, el terratzo té el cost de cicle de vida per any més baix de qualsevol altre sistema de pavimentació.

Els paviments de terratzo poden ser col·locats tant a l’interior com a l’exterior i en emplaçaments amb una alta intensitat de trànsit de vianants com hotels, aeroports, hospitals, escoles o vivendes.

  • Terratzo interior

Les rajoles d’interior es caracteritzen per tenir una elevada durabilitat i ser resistents a trencaments, fàcils de netejar i restaurables. Es poden polir al cap dels anys i tornar a l’aparença del primer dia sense perdre les seves característiques tècniques. Els paviments interiors tenen diferents nivells d’exigència i es classifiquen segons el seu ús:

  • Ús normal: pavimentació per a trànsit de vianants lleuger a l’interior d’habitatges particulars.
  • Ús intensiu: s’associa al trànsit de vianants amb una intensitat elevada (locals públics com centres sanitaris, comerços, escoles, hotels, oficines, restaurants, terminals d’aeroports, estacions, pistes poliesportives, locals comercials…)
  • Ús industrial: combina el trànsit de vianants amb el de vehicles a les instal·lacions industrials (fàbriques, tallers, magatzems,…)

*Recomanem consultar les recomanacions per l’elecció de rajoles d’ús interior – UNE 127748-1-2006

  • Terratzo Exterior

Es defineix com la utilització del terratzo en àrees sotmeses a agents meteorològics i al trànsit de vianants i de vehicles. Les voreres, les vies de vianants, les places, els accessos als garatges i els molls de càrrega són exemples d’aquest camp d’aplicació.

Els paviments d’àrees exteriors requereixen utilitzar materials que tinguin les següents característiques:

  • Elevada resistència mecànica (trencament, impacte, desgast)
  • Baixa absorció d’aigua, resistència a les gelades
  • Superfícies no lliscants
  • Facilitat de reposició
  • Disseny

El procés de col·locació pot variar lleugerament depenent del contractista. Registra’t a la nostra pàgina web per veure un tutorial sobre el procés de col·locació. (Vídeo)

Des dels palaus de Venècia com el Palau Ducal als millors edificis emblemàtics de tota Itàlia, país que el va veure néixer, els paviments de terratzo han estat dissenyats per durar. A diferència d’altres sistemes de pavimentació com les rajoles ceràmiques, paviments vinílics o moquetes, el terratzo es conegut per la seva durabilitat i alta resistència al trànsit de vianants i no es deteriora ni requereix d’una substitució. Un paviment de terratzo amb un manteniment adequat pot durar fins a 75 anys.

El terratzo és molt fàcil de mantenir, només requereix ser escombrat o fregat i, si es desitja, es pot polir ocasionalment. Depenent de les exigències de trànsit del paviment i segons el seu desgast serà necessari un polit superficial del paviment, desbastant la superfície desgastada i proporcionant un acabat llis i brillant com el primer dia.

El terratzo se subministra a l’obra amb la cara vista prèviament desbastada a fàbrica però el seu acabat final ha de ser realitzat a l’obra mitjançant un procés de polit i abrillantat, deixant la superfície anivellada i eliminant la seva porositat.

Pujol Paviments recomana que es treballi amb un contractista especialitzat a l’hora de col·locar un paviment amb terratzo. Si necessiteu ajuda per trobar un contractista podeu contactar amb nosaltres.

TERRATZO EXTERIOR

No. Les eflorescències apareixen ocasionalment i desapareixen amb el temps. Existeixen en el mercat productes netejadors de fàcil aplicació que dissolen les sals depositades a la superfície, que es poden adquirir en magatzems de productes de construcció.

Sí, especialment amb pluja. Les partícules argiloses (òxid d’alumini i ferro) i la matèria orgànica en dissolució en èpoques de pluja intenses poden tenyir de tonalitats ocres les superfícies del panot.

En la col·locació i posada en ús del terratzo exterior es poden produir trencaments o fissures que són generalment conseqüència d’una mala execució de la base de suport. Per evitar, cal una correcta col·locació. Registra’t a la nostra web per veure un tutorial sobre la col·locació (Col·locació)

El terratzo exterior subministrat de fàbrica compta en la seva composició amb additius hidrofugants en massa la funció dels quals és reduir la porositat i augmentar la durabilitat. Degut a les diferents textures superficials i a la porositat residual del paviment, és habitual que amb el pas del temps i el seu ús s’embruti per contaminació ambiental, vessaments, deixalles, etc.

Per evitar que els contaminants s’adhereixin a la superfície, existeixen al mercat hidrofugants-oleofugants superficials d’última tecnologia, com Tecnadis PRS Performance de l’empresa Tecnan, de fàcil aplicació i alta durabilitat que protegeixen la superfície i faciliten la seva neteja, permetent la seva re-aplicació quan sigui necessari.

Si es necessita un paviment on sigui necessària l’evacuació d’aigua superficial o pas de canalitzacions, s’han de col·locar rajoles reforçades internament amb mallat o fibra de polipropilè col·locades sobre suports (plots)

Aquestes rajoles es fabriquen ja amb el mallat reticular galvanitzat o fibres de polipropilè ja incorporats la funció dels quals és conferir altes prestacions mecàniques, a més d’impedir el fraccionament de la rajola després d’un trencament.

Sí. El terratzo exterior pot col·locar-se al voltant d’una piscina sempre que tingui una resistència al (re)lliscament corresponent a l classe 3.

La pràctica totalitat dels models de terratzo exterior i terratzo ornamental que fabriquem compleixen amb aquest requisit.

Sí, hi ha diferents models de Pujol Paviments que es poden posar amb total confiança ja que compleixen la normativa del terratzo per a ús exterior, que recomana que la classe de trencament de rajoles amb longitud de costat ≤40 cm sigui de 4T per a rampes de garatge d’edificis públics i privats.

Les rajoles de major format seran de classe resistent 7T.

La càrrega de trencament que poden suportar les rajoles és important, però ho és també la base de suport.

Contacta amb nosaltres per conèixer els models més adïents.

TERRATZO INTERIOR

Si les empreses encarregades d’acabar el terratzo en obra (col·locadors i polidors) han realitzat una feina professional, la pèrdua de brillo del terratzo és conseqüència de l’ús o d’un manteniment i neteja deficients, però es pot recuperar amb un nou abrillantat. Registra’t a la nostra web per veure un tutorial sobre polit i abrillantat. (Guia del polit i abrillantat)

No. L’acció mecànica del polit i l’adició de productes cristal·litzadors confereixen una impermeabilitat superficial a la rajola molt alta, però no total.

Si es produeixen vessaments accidentals de líquids abrasius (salfumant, netejadors industrials,…) o begudes (refrescos amb gas, cafè,…) u olis i no són retirats en un curt període de temps, la rajola es tacarà de forma permanent. En aquests casos, depenent de la dimensió i penetració de la taca, es pot aplicar a la zona papers secants o materials absorbents per intentar extreure la taca i aconseguir la seva total eliminació o ressucció.

Les taques d’humitat poden aparèixer de forma perimetral, coincidint amb la junta de separació entre rajoles, després de col·locat i abrillantat. Els polidors són els que han de determinar la manera correcta per ajudar al paviment a desfer-se d’aquesta humitat.

Si el terratzo polit i abrillantat té ratlles superficials circulars és degut a que no s’ha completat correctament el procés d’afinat. Les ratlles procedeixen de l’acció abrasiva sobre el terratzo del primer disc de polit que desapareixeran mitjançant passades contínues i lentes dels discs d’afinat.

No. Les eflorescències són un depòsit salí generat per la dissolució de carbonats, sulfats,.. presents a les matèries primes utilitzades en la fabricació.

Són només visuals. Després del polit i abrillantat, el terratzo queda lliure d’aquests dipòsits salins.

Sí. El terratzo interior té una alta capacitat de conservar l’energia tèrmica i alliberar-la progressivament. Cada cop més es tria com la millor opció quan es requereix el màxim confort tèrmic.

No. Es desaconsella la col·locació de terratzo bicapa en posició vertical degut al pes per rajola i, per tant, a possibles falles d’adherència.

Sí. A les fases finals de l’abrillantat els polidors apliquen cristal·litzadors específics que doten al paviment de la resistència a les relliscades adequada, que coincidirà amb l’assignada al projecte.

El Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) estableix els requisits que s’han de tenir en compte en relació a la seva seguretat d’utilització.

Respecte a la seguretat davant el risc de caigudes, en l’apartat de (re)lliscabilitat del document bàsic DA DB – SUA/3, apareix una taula de classificació dels terres en funció de la seva resistència al lliscament o relliscament (Rd). A més, en funció de la seva localització (zones interiors seques, zones interiors humides o zones exteriors) s’exigirà la classe de (re)lliscabilitat que ha de tenir el paviment.

Sí. Quan la superfície del terratzo ha sofert un cop accidental provocant en la superfície l’aparició de desperfectes amb absència d’àrid, es poden reomplir amb massilla del mateix color que el fons de la rajola o amb beurada proporcionada pel fabricant més làtex. Aquests treballs seran encarregats a un polidor professional per obtenir un acabat òptim.

PANOT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

URBANITZACIÓ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.