TORINO 60

La Llosa TORINO 60 és una llosa de formigó de llarga durada, fàcil manteniment, baixa permeabilitat i una adequada resistència al lliscament. Aquest producte està additivat amb hidrofugants que el doten d’una mínima absorció, incrementant així la seva resistència al fred i la seva durabilitat. La fabricació en vibropremsat permet que el producte sigui més resistent i consistent que altres productes del mercat del mateix gruix. La llosa Torino és adequada per pavimentar zones de vianants o superfícies destinades al trànsit ocasional de vehicles lleugers com places públiques, aceres, piscines, bulevards i accessos a edificis.

60x40x5
Granellat
BISELL
Gruix: 5050
PeatonalTransit lleuger
FITXA TÈCNICA descarga