Compromís amb el medi ambient

Pujol aposta decididament per la sostenibilitat treballant, des de fa anys, per subministrar productes eficients i sostenibles. D’aquesta manera, es contribueix a l’economia circular prioritzant l’eficiència energètica, la minimització de la petjada de carboni, la producció i ús d’energies renovables per a autoconsum.

Què ens diferencia?

Reciclatge

Km 0

Política de Sostenibilitat

Alta durabilitat

Reduir l'efecte "illa de calor"

Empresa Certificada

DAP

Declaració Ambiental de Producte

ISO 14025 I EN UNE 15804 + A2: 2020

La informació que conté una DAP es basa en l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’un material o sistema i ofereix dades objectives, transparents i verificades sobre els impactes mediambientals sobre consum energètic, esgotament de recursos, consum d’aigua, residus sòlids, canvi climàtic, acidificació atmosfèrica, pol·lució de l’aire i de l’aigua, destrucció de la capa d’ozó o formació d’ozó fotoquímic. La informació aportada per l’empresa és verificada i contrastada per una entitat externa acreditada.

Les declaracions ambientals són un instrument molt útil per als tècnics, ja que ajuden a identificar les empreses compromeses amb el medi ambient, les quals aporten la informació dels seus processos productius de forma clara i transparent. Aquestes dades permeten calcular, amb més precisió, l’impacte ambiental de l’edifici a les fases de projecte, construcció, ús i fi de vida, estudi imprescindible i determinant per reduir les emissions vinculades a la construcció d’edificis.

Així doncs, les Declaracions Ambientals de Producte aconsegueixen impulsar l’economia circular i la sostenibilitat, a més d’oferir una transparència més gran a les administracions i a l’usuari final sobre l’impacte global dels edificis i productes de construcció en el medi ambient.